• Volg ons


 

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thuisschoonmaak (onderdeel van Acanthus Facilitaire Dienstverlening). Vastgesteld door: Acanthus Facilitaire Dienstverlening, 1 april 2013. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Acanthus Facilitaire Dienstverlening staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56110499 en bij de Belastingdienst onder nummer: NL 186.686.389.B01

 

Artikel 1 | Begripsomschrijvingen

A
. Werkzaamheden schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.B. Partijen: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in Onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl de werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook: Algemenen Voorwaarden van Onderaanneming. 2. Aannemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
C. Werkprogramma: een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd, frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
D. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

 


Artikel 2 | Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.


 

Artikel 3 | Opdrachtbevestiging

A
. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending van de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.B.Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behoren werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. 
C. Bij éénmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

 


 

Artikel 4 |  Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtgever is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien de wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

 


Artikel 5 | Onderaanneming

A. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst in geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glasbewassingswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.
B. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien glasbewassingswerkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht. 
C. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van onderaanneming van toepassing.
 

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

A. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
B. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijking aan de opdrachtgever worden medegedeeld. 
C. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijking zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. 
D. tenzij anders is overeengekomen tussenpartijen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotselinge intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
 

 

Artikel 7 | Contractnaleving en controle 

A. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijke overeengekomen kwalitietsnormerings- en controlesysteem constateert dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en). 
B. bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste: 1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard, ernst van de geconstateerde afwijking; 2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen. 
C. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de evenwel sprake zijn, aannemer een zodanig afwijking niet tot de ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

 


Artikel 8 | Hulpmiddelen

A. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
B. In afwijking van het hierboven genoemde onder a. bepaald, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glasbewassingswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
C. In overleg tussen de opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen, daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen. 
D. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
 

 

Artikel 9 | prijs

A. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige op opgegeven aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. 
B. indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
C. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten, of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

 


 

Artikel 10 |  Betaling


A. Facturering zal plaatsvinden op de in offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover iets anders is geregeld, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week van of de kalendermaand of van de vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
B. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening gebracht worden. 
C. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen. 
D. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijks kosten worden op basis van de wet vergoeding buitengerechtelijke incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
E. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

 


Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud

Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen voor, zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken
 

 

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

A. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid voor zaakschade kan niet meer belopen dan een maximum bedrag ad € 50.000 per gebeurtenis. Boven de €50.000 is de aannemer niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid is beperkt tot €100.000 per verzekeringsjaar. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximum bedrag overeenkomen) zie lid b van dit artikel.
B. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, diens personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan €50.000 doch niet hoger dan €100.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld op voorwaarde dat de hogere aansprakelijkheid door de verzekeraar van de aannemer wordt geaccepteerd. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
C. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk s, blijft beperkt tot de directe materiële schade. Voor letselschade is de aansprakelijkheid maximaal €2.500.000 per gebeurtenis en maximaal €5.000.000 per jaar. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van de sleutels vergoed.
D. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in de voorafgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen de aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van €50.000 per aanspraak en €100.000 per verzekeringsjaar.
E. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
F. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schades aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
G. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolg van de uitvoerig van deze overeenkomst geleden schade.
H. De opdrachtgever is verplicht om schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

 


 

Artikel 13 | Relatiebeding

A. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
B. Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en-of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan me de in lid a van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van €500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanig arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

 


Artikel 14 | Duur van de overeenkomst en beëindiging

A. De overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 
B. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan; - bij opzegging door de aannemer: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied. - bij opzegging door opdrachtgever: 1. Indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt; 2. Indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding- aannemer bekend is gemaakt. opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand. 
C. Onverminderd het bepaalde en in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn verreist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat: 
1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt; 2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
 

Artikel 15 | Contractwisseling en werkgelegenheid

A. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De aannemers vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken diengaande. 
B. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractwisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak/en Glazenwassersbedrijf (CAO). De aannemer zal derhalve zowel bij het ingaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake zal zijn contractwisseling - in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en, om uitvoering te geven aan een , conform cao, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichtingen tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel. 
C. Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden als genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.
 

 

Artikel 16 | Overmacht


A. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk - en ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
B. In de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode. 
C. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slecht ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 


Artikel 17 | Geschillen

A. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering, en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van arbitrage voor de Schoonmaak en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. 
B. behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feite welke aanleiding waren tot het gerezen geschil. 
C. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil conform het hem opgelegd reglement.